21
جولای

شناخت و بررسی ویژگی های اشکال هندسی در طراحی

مقدمه:

عمومی ترین تعریف از سطح عبارت است از: سطح شکلی است که دارای دو بعد طول و عرض می باشد. زمانی که نقطه از یک جهت رشد نموده و حرکت کند، خط ایجاد می شود.

حال اگر همان نقطه از تمام جهات رشد نماید، سطح ایجاد می شود. در تعریف دیگر می توانیم بگوییم که سه نقطه در سه فاصله مرتبط با هم مطرح شوند، فضایی را مشخص می کنند که بصورت سطح نامرئی قابل درک می باشد. بنابراین برای ایجاد سطح، وجود حداقل سه نقطه الزامیست.

وجود سه نقطه در فضا و ارتباط آنها با یکدیگر اولین و ساده ترین سطح دو بعدی یعنی مثلث را به و جود می آورد. با کمک مثلث می توان به دیگر سطوح هندسی مانند مربع، مستطیل، ذوزنقه، متوازی الاضلاع، لوزی و غیره دست یافت.

سطوح نیز مانند خط و نقطه از حالتهای گوناگون بوجود می آیند. به عنوان مثال هرگاه دو خط موازی در فاصله ای نسبت به هم قرار گیرند، فضای شکل گرفته بین آنها معرف یک سطح است.